Rollespill med Joker

Rollespill har formålet å skape en så realistisk og gjenkjennelig situasjon som mulig. Ved å bruke Joker i rollespill skaper dere en trygg arena der deltakerne får mulighet til å øve på ulike strategier.

I slike spill er det vanlig å bruke sine egne konsulenter/veiledere til refleksjonsprosessen, men andre muligheter kan diskuteres med kunden. Casene i rollespillene utarbeides i samarbeid med kunden.

Eksempel der rollespill kan brukes er i salgstrening og kommunikasjonstrening; f.eks. “Den vanskelige samtalen”.

Når det gjelder kommunikasjonstrening har Joker god erfaring med NTNU og St. Olav Hospital; her har jeg jobbet med både legestudenter og erfarne leger på pasientkommunikasjon med stor suksess.

Utdraget under her hentet fra en artikkel jeg skrev for DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift # 2-2015.

«La meg trekke frem en læringssituasjon Joker er en del av ved Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU, et prosjekt om kommunikasjon mellom lege og pasient. Hensikten er å lage et kurskonsept med bruk av «profesjonelle» pasienter, altså skuespillere som kan gå inn for å gjenskape stemninger og følelser som kan være utfordrende i kommunikasjonssammenheng. Ved å bruke skuespillere får de mulighet til å trene leger i kommunikasjonsferdigheter de vet er krevende, blant annet rundt tabubelagte temaer som «Breaking Bad News», vold i hjemmet og seksualitet. Her får leger øve seg på å håndtere de utfordrende temaene, i møte med pasienter med ulik type problematikk. Den aller største fordelen med dette er at vi kan «fryse» situasjoner hvor kommunikasjonen går dårlig, kjøre seansen på nytt, få metaperspektivet fra «pasienten», endre på reaksjonsmønster fra «pasienten» og prøve ut alternative måter å kommunisere på. For at dette skal fungere må skuespilleren besitte en følelsesmessig og emosjonell kunnskap som gjør at det man uttrykker oppleves som «ekte».» (Artikkelen DRAMA 2015) 

Du kan også lese hele utgaven her: www.dramaogteater.no